• Bốc xếp hàng hóa - kế sinh nhai của người lao động