• Vận chuyển hàng hóa bằng container có lợi như thế nào?