• Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa