• Hàng hóa bị hạn chế và cấm vận chuyển bằng đường hàng không