• Các vật ảnh hưởng đến phong thủy nếu đặt trên bàn làm việc